Кирүү | Катталуу

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы. Кыргыз Республикасынын Баңги заттарды контролдоо боюнча органы жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы. Кыргыз Республикасынын Баңги заттарды контролдоо боюнча органы жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Бишкек шаары, 2013-жылдын 11-марты N 39
Кыргыз Республикасынын Баңги заттарды контролдоо боюнча органы жөнүндө


(КР 2014-жылдын 14-ноябрындагы N 152 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

1-глава
Жалпы жоболор

3-берене. Жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин сактоо кепилдиги
1. Баңги заттарды контролдоо боюнча орган өз ишинде адамдын жана жарандын укуктарын сыйлоо принциптерине таянат жана жынысына, расасына, тилине, майыптуулугуна, этностук таандуулугуна, туткан динине, курагына, саясий же башка ынанымдарына, билимине, тегине, мүлктүк же башка абалына, ошондой эле башка жагдайларына карабастан аларды коргоону жүзөгө ашырат.


2. Өзгөчө учурларда, кылмыштарга бөгөт коюу жана ачуу максаттарында жарандардын айрым укуктары жана эркиндиктери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте жана чектерде убактылуу чектелиши мүмкүн.

Жарандар баңги заттарды контролдоо боюнча органдын кызматчыларынан алардын укуктарынын жана эркиндиктеринин чектелишинин жүйөсү боюнча түшүндүрүүлөрдү алууга укуктуу. Баңги заттарды контролдоо боюнча органдын кызматчыларынын аракеттери менен алардын укуктары, эркиндиктери жана мыйзамдуу кызыкчылыктары кемсинтилди деп эсептеген жарандар бул аракеттерди баңги заттарды контролдоо боюнча органдын жогору турган органына же кызмат адамына, прокурорго, ошондой эле сотко даттанууга укуктуу.

7-берене. Баңги заттарды контролдоо боюнча органга кызматка кабыл алуудагы жана кызмат өтөөдөгү чектөөлөр

1. Баңги заттарды контролдоо боюнча органга жарандар төмөнкүдөй учурларда кызматка алынышпайт же баңги заттарды контролдоо боюнча органда кызмат өтөй алышпайт: аларды эмгекке жарамсыз же эмгекке жарамдуулугу чектелүү деп тааныган соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргендигине байланыштуу; бар же болгон соттуулугу жоюлгандыгына же алып салынгандыгына, же кылмыш жоопкерчилигине тартылганына карабастан, бирок кийин тергөө органы же болбосо сот тарабынан ага карата кылмыш иши реабилитацияланбоочу жагдайлар боюнча токтотулганда.
2. Баңги заттарды контролдоо боюнча органдын кызматчыларына төмөнкүлөргө тыюу салынат:
1) педагогикалык, илимий жана башка чыгармачылык иштен тышкары айкалыштыруу шартында кандай болбосун акы төлөнүүчү жумуштарды аткарууга;
2) жеке өзү же ортомчулар аркылуу ишкердик жүргүзүүгө;
3) өзүнүн кызмат абалын пайдалануу менен адамдарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралбаган кандай болбосун көмөк көрсөтүүгө жана ал үчүн сыйакы, кызмат көрсөтүүлөрдү жана жеңилдиктерди алууга;
4) саясий партиянын, коомдук же диний бирикменин мүчөсү болууга, кайсы бир саясий партияны, коомдук же диний бирикмени колдоп чыгууга, ошого тете мындай уюмдарды түзүүгө жана катышууга;
5) иш таштоолорду, манифестацияларды, митингдерди, демонстрацияларды уюштурууга жана аларды өткөрүүгө катышууга.
3. Баңги заттарды контролдоо боюнча органдын кызматчыларына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка чектөөлөр да жайылтылат.

21-03-2016, 14:29 | Категория - Укуктук база |

Окшош макалалар:

To Top