Кирүү | Катталуу

Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө

Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Бишкек шаары, 2006-жылдын 31-июлу N 135
Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө


(КР 2009-жылдын 2-июнундагы N 179, 2012-жылдын 25-июлундагы N 123 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
I глава
Жалпы жоболор


1-статья. Ушул Мыйзамдын максаты, милдети жана колдонуу чөйрөсү
1. Ушул Мыйзам терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы күрөшүүнүн укуктук механизмин түзүү аркылуу жарандардын, коомдун жана мамлекеттин укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын финансы системасынын бүтүндүгүн кыянат кол салуудан коргоого багытталган.


2. Ушул Мыйзамдын негизги милдети терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) байланыштуу иш аракеттерге бөгөт коюу, аны аныктап табуу, иликтөө, ошондой эле ушул Мыйзам талабына ылайык шектүү операцияларга (бүтүмдөргө) жана милдеттүү көзөмөлгө алынуучу операцияларга (бүтүмдөргө) тиешелүү маалыматтарды алууга, талдоо жүргүзүүгө жана аларды берүүгө ыйгарым укук берилген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органды түзүү боюнча ченемдерди белгилөөчү укуктук негиздерди түптөө болуп саналат. Көрсөтүлгөн орган маалыматтарды берген жактардан ушул Мыйзамга жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык терроризмди (экстремизмди) каржылоого, кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүүгө багытталган чараларды көрүүнү талап кылууга укуктуу.

3. Ушул Мыйзам терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) байланыштуу жосундарга жол бербөө, бетин ачуу жана ага бөгөт коюу максаттарында Кыргыз Республикасынын жарандарынын, четөлкө жарандарынын жана Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган жарандыгы жок адамдардын, акча каражаттары же мүлктөр менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашырышкан уюмдардын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында акча каражаттары же мүлктөр менен операциялардын (бүтүмдөрдүн) жүргүзүлүшүнө көзөмөлдү жүзөгө ашыруучу мамлекеттик органдардын мамилелерин жөнгө салат.

4. Эгер Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эларалык келишимде ушул Мыйзамда камтылгандардан башка эрежелер белгиленсе, эларалык келишимдин эрежелери колдонулат.

(КР 2009-жылдын 2-июнундагы N 179 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

2-статья. Ушул Мыйзамда колдонулган негизги терминдер жана түшүнүктөр

Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн төмөнкү негизги терминдер жана түшүнүктөр колдонулат:

кылмыш жолу менен алынган кирешелер, - Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинде каралган кылмышты жасоонун натыйжасында табылган (алынган) акча каражаттары жана мүлк;

кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо), - Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 183-статьясында каралган, жазыктык жактан жазалануучу коомго коркунучтуу жосун;

мүлк - буюмдар, буюм же укук түрүндө жана материалдык баалуулукту көрсөтө турган предметтер жана активдер (Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чет-жакаларында жайгашкан кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк, баалуу кагаздар, асыл таштар жана металлдар, антиквариат жана колдонуудагы мыйзамдарга ылайык башка мүлк), ошондой эле мүлккө болгон укукту жана андагы кызыкчылыкты тастыктоочу юридикалык документтер же актылар;

шектүү операциялар (бүтүмдөр) - ушул Мыйзамга ылайык шектүү операциялардын (бүтүмдөрдүн) белгилерин камтыган шектүү операциялар (бүтүмдөр), башкача айтканда мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилген шектүү операциялардын белгилеринин тизмесине ылайык ошол жеке же юридикалык жактын (жактардын) иши үчүн мүнөздүү болбогон, ачык экономикалык же айкын мыйзамдуу максаты жок акча каражаттары же мүлктөр менен жасалган операциялар (бүтүмдөр);

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлүүчү же аныкталуучу жана ушул Мыйзамга ылайык шектүү операциялар (бүтүмдөр) жөнүндөгү жана милдеттүү көзөмөлгө алынуучу операциялар (бүтүмдөр) тууралуу маалыматты чогултууну, талдоону жана сактоону жүзөгө ашырууга, ошондой эле өлкөнүн финансылык коопсуздугун камсыз кылуу максатында терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүүгө багытталган иш-чараларды өткөрүүгө ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган;

терроризмди каржылоо - Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 226-1-статьясында каралган, жазыктык жактан жазалануучу коомго коркунучтуу жосун;

милдеттүү көзөмөл - ыйгарым укуктуу орган тарабынан кабыл алынган, ушул Мыйзам жана ага ылайык кабыл алынган ченемдик укуктук актылар менен жөнгө салынган, ага ушул операцияларды жүзөгө ашыруучу уюмдар тарабынан берилген маалыматтардын негизинде ишке ашырылган акча каражаттары же мүлктөр менен операцияларды көзөмөлдөө боюнча, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ошол маалыматтарды текшерүү боюнча көрүлгөн чаралардын жыйындысы;

ички контроль - милдеттүү контролго алынуучу операцияларды (бүтүмдөрдү) жана шектүү операцияларды (бүтүмдөрдү) аныктап табуу, ошондой эле терроризмди (экстремизди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) байланыштуу акча каражаттары же мүлк менен жасалуучу бөлөк операциялардын (бүтүмдөрдүн) алдын алуу боюнча маалымат берүүчү жактар тарабынан көрүлүүчү чаралардын жыйындысы. Ички контролдун жалпы жоболору ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан белгиленет;

банк-кабыкча - өзү ал жерде жок болгон мамлекеттерде жана аймактарда каттоодон өткөн жана кандайдыр бир жөнгө салынуучу финансылык топко аффиляция кылынбаган банк;

ФАТФ - акчаларды адалдоо жана терроризмди каржылоо менен күрөшүү боюнча эл аралык стандарттарды иштеп чыгуу жана жайылтуу боюнча өкмөттөр аралык уюм (топ);

акча каражаттары - каалаган өлкөнүн валютасындагы акчалар (банкноттор жана металл тыйындар) жана электрондук акчалар;

чет өлкөлүк саясий мааниге ээ жактар - чет мамлекетте олуттуу мамлекеттик жана саясий функциялар берилген же берилип жаткан чет мамлекеттердин жарандары (мамлекеттердин же өкмөттөрдүн башчылары, жогорку даражалуу саясий ишмерлер, өкмөттөгү, соттордогу, куралдуу күчтөрдөгү, укук коргоочу жана фискалдык органдардагы жогорку кызмат адамдары, саясий партиялардын жана диний бирикмелердин жетекчилери жана ишмерлери), анын ичинде мурункулар дагы;

бенефициардык менчик ээси (пайда табуучу) - акча каражаттарына же мүлккө карата менчик ээсинин укугун алып жүргөн жана анын атынан же анын эсебинен кардар тарабынан акча каражаттары же мүлк менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жасаган адам, же акча каражаттары же мүлк менен операциялардын (бүтүмдөрдүн) кардар тарабынан жасалышына андай адам менен кардардын ортосундагы түзүлгөн келишимдерге ылайык тике же кыйыр түрдө таасир көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар адам;

идентификация - жеке же юридикалык жактар тарабынан берилген түпнускалардын же документтердин тиешелүү түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүнүн негизинде маалымат берүүчү жактар тарабынан төмөнкү маалыматтардын аныкталуусу;

жеке жакка карата - фамилиясы, аты, атасынын аты (эгер мыйзамдан же улуттук жөрөлгөдөн башка нерсе келип чыкпаса), жарандыгын, инсандыкты күбөлөндүрүүчү маалыматтар (паспорту) жана чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын Кыргыз Республикасында турууга (жашоого) болгон укугун тастыктоочу документи, жашаган (катталган) жеринин же турган жеринин дареги, салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (бар болгон учурда) же социалдык жактан коргоо күбөлүгүнүн номери, акча каражаттарын же мүлктү тескөө боюнча ыйгарым укуктары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык талап кылынуучу башка маалыматтар;

юридикалык жакка карата - аталышы, уюштуруу-укуктук формасы, мамлекеттик каттоо номери же чет өлкөлүк юридикалык жактын каттоо номери, мамлекеттик каттоодон өткөн жери жана жайгашкан жеринин дареги, салык төлөөчүнүн идентификациялык номери же чет өлкөлүк уюмдун коду, кызмат адамдары тууралуу маалыматтар жана кардардын ишин жөнгө салуучу уставдык документтерге тиешелүү болгон башка маалыматтар;

верификация - ички контролду жүзөгө ашыруу максатында, маалымат берүүчү жактар тарабынан жүзөгө ашырылуучу идентификациянын жыйынтыктарын тактоо же тиешелүү түрдө текшерүү боюнча иш-чаралар;

акча каражаттары же мүлк менен операцияларды (бүтүмдөрдү) бир ка- лыпта кармап туруу - ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын токтомунун жана анын иштөө мөөнөтүнүн негизинде акча каражаттарын же мүлктү өткөрүп берүүнү, өзгөртүп түзүүнү, алып коюуну же которууну токтотуу. Аларга карата операцияларды же бүтүмдөрдү бир калыпта кармоо жүргүзүлгөн акча каражаттары же мүлк жеке же юридикалык жактардын менчигинде кала берет жана маалымат берүүчү жактын башкаруусу астында да калышы мүмкүн;

маалымат берүүчү жактар (ушул Мыйзамга карата) - акча каражаттары же мүлк менен операцияларды же бүтүмдөрдү жүзөгө ашыруучу юридикалык жана/же жеке жак:

- банктар (филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн кошо алганда);

- финансылык уюмдар жана мекемелер (филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн кошо алганда):

кредиттик уюмдар (мекемелер) жана алардын филиалдары;

кредиттик кошуундар;

камсыздандыруу/кайра камсыздандыруу уюмдары;

баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары;

ипотекалык компаниялар;

пенсиялык активдерди башкаруу боюнча компаниялар;

лизингдик (финансылык) компаниялар;

кесиптик негизде, анын ичинде эсеп ачпастан акча которуунун адистештирилген системалары боюнча акча каражаттарын же баалуулуктарды которуу боюнча кызмат көрсөтүүчү жактар;

кесиптик негизде чет өлкө валютасын сатып алуу же сатуу же конвертация менен алектенүүчү жактар (алмаштыруу бюросу);

күрөөканалар жана сатып алуу кеңселери;

товардык биржалар;

- финансылык эмес коммерциялык түзүмдөр:

букмекердик кеңсе жана тотализатор сыяктуу оюн-зоок жайлар;

лотереяларды уюштуруучу жана өткөрүүчү жактар;

мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор;

кыймылсыз мүлк менен операцияларды жүзөгө ашыруучу же кыймылсыз мүлктү алып-сатуу бүтүмдөрүн жүзөгө ашырууда ортомчулук кызмат көрсөтүүчү уюмдар (риэлторлор) жана агенттер (брокерлер);

кардар менен накталай ар кандай операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашырган учурда, кымбат баалуу металлдар менен асыл таштар жана алардан жасалган зер буюмдары менен (жана ушундай зер буюмдардын сыныктары менен) операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашыруучу жактар;

- акча каражаттары же мүлк менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашыруучу башка жактар:

ишеним башкаруусу, анын ичинде трасттык компаниялар (баалуу кагаздар рыногундагы кесипкөй ишмердүүлүктөн башкасы) боюнча кызмат көрсөтүүчү жактар;

кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды документке негиздеп тастыктоочу же каттоочу уюмдар;

акча каражаттарын которууну жүзөгө ашыруучу почталык жана телеграфтык байланыш уюмдары.

(КР 2009-жылдын 2-июнундагы N 179, 2012-жылдын 25-июлундагы N 123 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)


II глава

Терроризмди (экстремизмди) каржылоону жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоону (адалдоону) алдын алуу

3-статья. Терроризимди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүүгө багытталган чаралар

1. Банк эсептерин ачууга жана жүргүзүүгө укуктуу банктардын жана башка финансы-кредиттик мекемелердин жашыруун банк эсептерин (аманаттарын), көрсөтүүчүнүн эсептерин (аманаттарын) ачууга жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык контрагенттерди жана/же кардарларды аныктамайынча эч кандай операцияларды жүзөгө ашырууга укуктары жок.

Банк эсептерин ачууга жана жүргүзүүгө укугу бар банктар жана башка финансы-кредиттик мекемелер, эгер тиешелүү адам тарабынан банктык эсепти (аманатты) ачуу боюнча талаптарды аткаруу, ал боюнча операцияларды жүргүзүү жана кардарды аныктоо боюнча зарыл документтер берилбесе, эгер ачыктан ачык такталбаган документтер берилсе, эгер ошол адамга карата террористтик ишке катыштыгы бар экендиги жөнүндө ушул мыйзамга ылайык алынган маалыматтар бар болсо, юридикалык жакка жана жеке адамга банктык эсепти (аманатты) ачуудан же эсеп боюнча операция жүргүзүүдөн баш тартуусу тийиш. Ушул абзацта көрсөтүлгөн учурларда банк эсептерин ачууга жана жүргүзүүгө укугу бар банктар жана башка финансы-кредиттик мекемелер кардарлар (эсеп ээлери) жана аманатчылар менен түзүлгөн келишимди бузууга укуктуу.

Маалымат берүүчү жактар:

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте кардардын (юридикалык же жеке жактын) инсандыгын идентификациялоого жана алынган маалыматтарды каттап жазууга;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте кардардын (юридикалык же жеке жактын) инсандыгын верификациялоого;

- акча каражаттарын же мүлктү тескөөгө укугу бар жактардын ыйгарым укуктарын жана аныктыгын күбөлөндүрүүгө;

- бенефициардык менчик ээсин (пайда табуучуларды) белгилөө жана идентификациялоо боюнча жеткиликтүү жана зарыл чараларды көрүүгө;

- кардарлар жана бенефициардык менчик ээлери (пайда табуучулар) жөнүндөгү маалыматты дайыма жаңылап турууга милдеттүү.

2. Банк эсептерин ачууга жана жүргүзүүгө укуктуу банктар жана башка финансы-кредиттик мекемелер оффшордук аймакта катталган банктар, алардын өз алдынча юридикалык жок болуп эсептелбеген аффилирленген жактары, туунду банктары жана өзгөчөлөнгөн бөлүкчөлөрү, ошондой эле жеңилдетилген салык режимдери орун алган жана (же) банктык көзөмөл боюнча банктык көзөмөл органдарына маалыматтарды ачык көрсөтүү жана (же) берүү каралбаган мамлекеттерде же аймактарда катталгандар менен тикелей корреспонденттик мамилелерди түзүүгө укуктары жок.

Ушул чектөөлөр башкы мекемеси оффшордук аймактардан тышкары жайгашкан (катталган) оффшордук аймактарда катталган филиалдар менен тикелей корреспонденттик мамилелерди түзүүгө таркатылбайт.

Банк-кабыктарды түзүүгө тыюу салынат.

Банк эсептерин ачууга жана жүргүзүүгө укуктуу банктар жана башка финансы-кредиттик мекемелер банк-кабыктар менен корреспонденттик мамилелерди түзүүгө же улантууга, ошондой эле банк-кабыктарга өз эсептеринен пайдаланууга мүмкүндүк беришкен четөлкөлүк финансы мекемелери респонденттер менен операцияларды (бүтүмдөдү) жүзөгө ашырууга каршы сактык чараларын көрүүлөрү тийиш.

2-1. Маалымат берүүчү жактар чет өлкөлүк саясий мааниге ээ жактарды тейлөөдө (акча каражаттары жана мүлк менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жүзөгө ашыруу), ушул беренеде белгиленген чаралардан тышкары:

- тейлөөгө алынуучу же тейленилип жаткан жеке жактардын арасынан саясий мааниге ээ жактарды таап чыгуу боюнча жеткиликтүү чараларды кабыл алууга;

- чет өлкөлүк саясий мааниге ээ жактарды маалымат берүүчү жактардын жетекчисинин жазуу жүзүндөгү чечиминин негизинде гана тейлөөгө алууга;

- чет өлкөлүк саясий мааниге ээ жактардын акча каражаттарынын же мүлкүнүн пайда болуу булактарын аныктоо боюнча жеткиликтүү чараларды көрүүгө;

- тейлөөдө турган чет өлкөлүк саясий мааниге ээ жактар жөнүндөгү колдо турган маалыматты дайыма жаңылап турууга;

- чет өлкөлүк саясий мааниге ээ жактар, алардын жубайлары, жакын туугандары (түздөн-түз жана туугандыгы алысыраак (ата-энеси жана балдары, чоң атасы, чоң энеси жана неберелери), бир туугандыгы толук жана толук эмес (атасы же энеси бир болгондор) ага-ини жана эже-карындаштары, багып алгандар жана асырап алынгандар), өкүлдөрү жана иштиктүү өнөктөштөрү тарабынан жүзөгө ашырылуучу акча каражаттары же мүлк менен жасалган операцияларга (бүтүмдөргө) көбүрөөк көңүл бурууга тийиш.

2-2. Банктык же башка эсептерди ачууга жана жүргүзүүгө укугу бар банктар жана бөлөк финансы-кредиттик мекемелер жана уюмдар чек аралык корреспонденттик мамилелерди жүзөгө ашырууда:

- алар менен корреспонденттик банктык мамилелерди түзө турган же жүзөгө ашырган мекеме-корреспонденттерди идентификациялоого жана верификациялоону жүргүзүүгө;

- мекеме-корреспонденттин ишмердүүлүгүнүн мүнөзү тууралуу маалымат топтоого;

- жалпыга жеткиликтүү маалыматтын негизинде мекеме-корреспонденттин кадыр-баркын баалоону жана терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндө көзөмөлдөөчү органдын болушун аныктоону жүргүзүүгө;

- корреспонденттик банктык мамилелер түзүлгөнгө чейин аткаруучу жетекчиликтин макулдугун алууга;

- терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү маселеси боюнча мекеме-корреспондент (банктын кардары болуп саналган) тарабынан колдонулуучу контролдоо механизмдерин баалоону жүргүзүүгө милдеттүү.

2-3. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган акча каражаттарын өзүнүн кайрымдуулук ишмердүүлүгүнүн алкагында жыйнаган, алган, берген же которгон коммерциялык эмес уюмду терроризмди (экстремизмди) каржылоо же кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо) максатында пайдаланууга жол бербөөгө багытталган эрежелерди иштеп чыгат.

3. Өзүн каттаган мамлекеттин мыйзам актыларына ылайык оффшордук аймакта катталган компаниянын (коомдун) статусуна ээ болгон юридикалык жак Кыргыз Республикасынын банк-резидентинин уюштуруучусу же акционери боло албайт.

Банктарды жана башка финансы-кредиттик мекемелерди лицензиялоону жана иштерин жөнгө салууну жүзөгө ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы субъекттердин, мамлекеттердин жана оффшордук аймактардын тизмесин аныктайт жана алар менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жүргүзүүнүн шарттарын жана чектөөлөрүн белгилейт.

4. Маалымат берүүчү жактар төмөнкүлөрдү аткаруулары тийиш:

- терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ички контроль эрежелерин жана аны жүзөгө ашыруу жол-жоболорун, анын ичинде алардын аткарылышын контролдоонун тиешелүү механизмдерин жана кызматкерлерди жалдоодо тандоо жол-жоболорун иштеп чыгууга;

Караңыз:

КР Улуттук Банкынын башкармасынын 2007-жылдын 14-февралындагы N 7/2 "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ички контроль системасына карата коюлуучу минималдуу талаптар тууралуу"Жобону бекитүү жөнүндө" токтому

- кардардын ким экенин аныктоого тиешелүү маалыматтарды жана жазууларды, ошондой эле акча каражаттары же мүлктөр менен жүргүзүлгөн операциялар (бүтүмдөр) тууралу маалыматтарды эсеп жабылган учурдан тартып беш жылдан кем эмес сактоосу. Мындай жазууларда карап чыгууга жана териштирүү үчүн тиешелүү далилдерди көрсөтүү максатында айрым операциялар (бүтүмдөр) калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгүн алууга жетиштүү маалыматтар болуусу тийиш;

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга маалыматтарды берүү жөнүндө кабарларды ачыкка чыгарбоого. Ушундай маалыматтардын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилген фактылары жөнүндө үчүнчү жактарга билдирүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында түздөнтүз каралган учурларда гана мүмкүн. Акча каражаттары же мүлктөр менен операцияларды жүзөгө ашыруучу уюмдардын кызматкерлери ал уюмдардын кардарларына жана башка жактарга маалыматтардын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилгендиги жөнүндө билдирүүгө укугу жок;

- кылмыштуу жол менен алынган акча каражаттары же мүлктөр, терроризмди (экстремизмди) каржылоо менен байланышкандыгы, же ушул максатта колдонула тургандыгы жөнүндө шектенүү туулганда же шектенүүгө негиздер бар болгон учурда, билдирүүнү (өз шектенүүлөрүн баяндап жазуу менен) кечиктирбестен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берүүгө;

- терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ички контроль эрежелерин сактоого жана ишке ашырууга жооптуу атайын кызмат адамдарын (жетекчиликтин деңгээлинде) дайындоого;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары менен белгиленген тартипте, туруктуу негизде, бирок жылына бир жолудан кем эмес, терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү маселелери боюнча кадрларды даярдоону жана кайра даярдоону жүргүзүүгө.

5. Маалымат берүүчү жактар, эгерде алардын террористтик же экстремисттик ишке (терроризмди же экстремизмди каржылоого) катышкандыгы тууралуу анык маалыматтар бар болсо, жеке жана юридикалык жактардын операцияларын (бүтүмдөрүн) кардардын аны жүзөгө ашыруу тууралуу буйругу аткарылышы керек болгон күндөн тартып үч жумушчу күнгө токтотууга милдеттүү жана операциялар (бүтүмдөр) токтотулган күндөн кечиктирбей ал тууралуу маалыматты ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берүүгө милдеттүү.

Террористтик же экстремисттик ишке (терроризмди же экстремизмди каржылоого) катышкандыгы тууралуу маалыматтар бар болгон жеке жана юридикалык жактардын тийиштүү операцияларын (бүтүмдөрүн) кошумча мөөнөткө бир калыпта кармап туруу тууралуу ыйгарым укуктуу органдын токтому көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде алынбай калган учурда, маалымат берүүчү жактар акча каражаттары же мүлк менен операцияны (бүтүмдү) кардардын буйругу боюнча жүзөгө ашырышат.

Террористтик же экстремисттик ишке (терроризмди же экстремизмди каржылоого) катышкандыгы тууралуу маалыматтар бар болгон жеке жана юридикалык жактардын акча каражаттарын жана мүлк менен болгон операцияларын (бүтүмдөрүн) ыйгарым укуктуу органдын токтомунда көрсөтүлгөн мөөнөттөн ашыкча бир калыпта кармап туруу же көрсөтүлгөн жактардын акча каражаттарын жана мүлкүн камакка алуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте прокурордун же прокурор тарабынан санкцияланган тергөөчүнүн токтомунун негизинде гана жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

Тийиштүү операцияны (бүтүмдү) кошумча мөөнөткө бир калыпта кармап туруу же акча каражаттарын же мүлктү камакка алуу тууралуу прокурордун же прокурор тарабынан санкцияланган тергөөчүнүн токтому, ыйгарым укуктуу органдын токтомунда көрсөтүлгөн мөөнөт бүткүчө алынбай калган учурда, маалымат берүүчү жактар акча каражаттары же мүлк менен болгон операцияны (бүтүмдү) кардардын буйругу боюнча жүзөгө ашырышат.

Террористтик же экстремисттик ишке (терроризмди же экстремизмди каржылоого) катышкандыгы тууралуу маалыматтар бар болгон жеке жана юридикалык жактардын тизмесин аныктоонун жана аларды маалымат берүүчү жактарга жеткирүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

6. Маалыматтарды берген жактар жана алардын кызматкерлери, шектүү операциялар (бүтүмдөр) жөнүндө маалыматтарды белгиленген тартипте берүүгө тиешелүү ушул Мыйзамда каралган укук ченемдүү милдеттерди аткарууда, эгер ошол аракеттерди көрүүнүн белгиленген тартибин бузууларга жол берилбесе, жеке адамдарга жана юридикалык жактарга келтирилген чыгымдар, алынбай калган пайдалар же моралдык зыян келтирүүлөр үчүн жоопкерчиликтерден бошотулат.

Операцияларды токтотуу, банктык эсепти (аманатты) ачуу же эсеп боюнча операцияларды жүргүзүүдөн баш тартуу, ошондой эле ушул статьяда каралган банк эсебин токтотуу жана эсепти жабуу жөнүндө келишимди бузуу маалыматтарды берген жактардын жарандык-укуктук жана башка жоопкерчиликтеринин келип чыгуусуна негиз боло албайт.

7. Маалыматтарды берүүчү жактар ФАТФнын сунуштамаларын колдонушпаган же жетиштүү эмес деңгээлде колдонушкан мамлекеттердин жана аймактардын уюмдары жана жактары, ошондой эле негизги компаниясы ошондой мамлекеттерде жана аймактарда катталган туунду уюмдар, филиалдар жана өкүлчүлүктөр менен ишкер мамилелерге, операцияларга (бүтүмдөргө) өзгөчө көңүл буруулары тийиш. Мындай мамлекеттердин жана аймактардын тизмеси Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана башка көзөмөл органдары менен бирдикте мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилет.

8. Ушул Мыйзамдын милдеттүү көзөмөлгө алынуучу операциялар (бүтүмдөр) тууралу маалыматтарды каттоо, сактоо жана берүү, ошондой эле ички көзөмөлдү уюштуруу жагын караган бөлүгүнүн жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан аткарылышына көзөмөл жүргүзүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жана өздөрүнүн компетенцияларына ылайык тиешелүү көзөмөл органдары тарабынан, ал эми акча каражаттары же мүлктөр менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жүргүзүүчү айрым уюмдардын иш чөйрөсүндө көзөмөл органдары жок болгон учурда ыйгарым укуктуу органдар тарабынан жүзөгө ашырылат.

(КР 2009-жылдын 2-июнундагы N 179 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

4-статья. Милдеттүү көзөмөлдүн талаптары (шарттары)

1. Маалымат берген жактар төмөнкүлөргө милдеттүү:

- ушул Мыйзамда аныкталган критерийлердин тизмегине ылайык милдеттүү контролго алынуучу акча каражаттары же мүлк менен жүргүзүлгөн операциялар (бүтүмдөр) тууралуу маалыматты, операция (бүтүм) жасалган күндөн кийинки жумушчу күндөн кечиктирбей ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга ал тарабынан белгиленген формада берүүгө;

- шектүү операциялардын (бүтүмдөрдүн) критерийлеринин тизмегине ылайык шектүү операцияларды (бүтүмдөрдү) аныктап табууга жана алар жөнүндөгү маалыматты, операция (бүтүм) шектүү деп табылган күндөн кийинки жумушчу күндөн кечиктирбей ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берүүгө.

Шектүү операциялардын (бүтүмдөрдүн) критерийлеринин тизмеги жана алар жөнүндөгү маалыматты берүү жол-жобосу (формасы) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат.

Ал маалымат документ болуп катталат жана төмөнкүлөрдү өзүнө камтыйт:

- бүтүмдүн жана операциянын түрү жана аны ишке ашыруунун негиздери;

- бүтүм жана операция ишке ашырылган күн жана операция жүргүзүлгөн сумма;

- жеке же юридикалык жакты идентификациялоонун натыйжасында алынган маалыматтар;

- бүтүм же операция анын тапшыруусу, же анын атынан жүргүзүлгөн жеке адамдын же юридикалык жактын ким экенин аныктоо үчүн зарыл маалыматтар, салык төлөөчүнүн идентификациялык номуру (ал болсо), жеке адамдын же юридикалык жактын турган жеринин же жайгашкан ордунун дареги;

- ишеним каттын, мыйзамдын же аны берүүгө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын актысына негизденген ыйгарым укук аркылуу башка жактын атынан операцияны ишке ашырган жеке адамдын же юридикалык жактын өкүлүнүн ким экенин аныктоо үчүн зарыл маалыматтар, жеке адамдын же юридикалык жактын жашаган ордунун дареги;

- акча каражаттары же башка мүлктөр менен бүтүмдөр операциялар боюнча алуучуну аныктоо үчүн зарыл маалыматтар,

анын ичинде алуучунун аталышы, анын эсебинин номуру.

2. Эгер маалыматтарды берүүчү жактардын кызматкерлеринде кайсы бир операциялар (бүтүмдөр) терроризмди (экстремизмди) каржылоо же кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо) максатында жүзөгө ашырылып жатканынан шектенүү келип чыкса, ал адам андай операциялар (бүтүмдөр) тууралу маалыматтар ушул Мыйзамдын6-статьясында каралган операцияларга (бүтүмдөргө) жатаар же жатпасына карабастан, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жөнөтүүгө милдеттүү.

3. Маалымат берүүчү жактар, татаал, адаттан тыш ири операциялардын (бүтүмдөрдүн), ошондой эле айкын экономикалык маңызы же айкын мыйзамдуу максаты жок болгон адаттан тыш схема боюнча өткөрүлгөн операциялардын (бүтүмдөрдүн) аныкталган чыныгы жагдайларын документтүү жазууга жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга өткөрүп берүүгө милдеттүү.

Мындай операциялардын (бүтүмдөрдүн) белгилеринин тизмеги ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан белгиленет.

4. Маалымат берүүчү жактар ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга, анын жазуу жүзүндөгү суроо-талабы боюнча, милдеттүү контролдун объектиси болуп калган операциялар (бүтүмдөр) менен байланышкан жана шектүү операцияларга (бүтүмдөргө) карата, анын ичинде кызматтык, коммерциялык, банктык же башка сырды түзгөн кошумча маалыматты жана документтерди, ошондой эле Кыргыз Республикасынын тиешелүү эл аралык келишимдеринин негизинде берилүүчү документтерди жана маалыматтарды сурап алынгандан тартып 10 жумушчу күндөн кечиктирбей ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берүүгө милдеттүү.

(КР 2009-жылдын 2-июнундагы N 179 Мыйзамынын редакциясына ылайык)


III глава

Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча иштерди уюштуруу

5-статья. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган

1. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган милдети, функциялары жана терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктары ушул Мыйзамга ылайык белгиленген мамлекеттик орган болуп саналат. Ушул Мыйзам тарабынан чечүүгө ыйгарым укук берилген мамлекеттик органга тапшырылган маселелерге мамлекеттик бийликтин органдарынын кийлигишүүсүнө, ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарында каралгандан башка учурларда жол берилбейт.

2. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган өз компетенциясынын чегинде:

1) милдеттүү көзөмөлгө алынуучу операцияларга (бүтүмдөргө) байланыштуу маалыматтарды топтоону, иштеп чыгууну жана талдоону жүргүзөт;

2) терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы чараларды көрүү боюнча түшүндүрмөлөрдү берүүнүн, атап айтканда шектүү операцияларды (бүтүмдөрдү) аныктап табуу жана алар тууралу баяндама жөнөтүүнү кошо алганда, шектүү операцияларды (бүтүмдөрдү) жана терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) байланыштуу операциялардын (бүтүмдөрдүн) алдын алуу, аныктап табуу жана бөгөт коюу тутумун өркүндөтүү боюнча чараларды иштеп чыгат жана жүзөгө ашырат;

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык козголгон иштер боюнча кат жүзүндөгү расмий суроо-талаптардын негизинде сотко (сотторго), прокурорго, тергөө органдарына жана алгачкы текшерүү органдарына терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) байланыштуу жалпыланган материалдарды берет. Көрсөтүлгөн маалыматтар ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өз демилгеси боюнча укук коргоо органдарына жана сотторго берилиши мүмкүн;

4) кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоону (адалдаштырууну) алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча өз иштерин жүзөгө ашырат.

5) колдонуудагы мыйзамдарга ылайык аларды түзүү жана (же) жүргүзүү мамлекеттик органдар тарабынан жүзөгө ашырылган маалыматтар базасынан (реестрнен) толук пайдалануу укугуна ээ;

6) операциялар (бүтүмдөр) терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) байланыштуу экенин күбөлөгөн жетиштүү негиздер болгон шартта, тиешелүү жалпыланган материалды алардын компетенцияларына жараша укук коргоо органдарына жөнөтөт;

7) ушул Мыйзамга жана бөлөк ченемдик укуктук актыларга ылайык анын компетенциясына кирген маселелер боюнча маалымат берүүчү жактар тарабынан милдеттүү түрдө аткарылуучу ченемдик укуктук актыларды чыгарат;

8) милдеттүү контролго алынуучу операциялар (бүтүмдөр) сыяктуу эле, кардарларга жана бенефициардык менчик ээлерине (пайда табуучуларга) байланыштуу маалыматка карата да, ушул Мыйзамдын 4-статьясында көрсөтүлгөн маалымат боюнча жазуу жүзүндөгү суроо-талаптарды маалымат берүүчү жактарга жиберет;

9) аткарылган функцияларга ылайык алынган ар кандай маалыматка карата терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү менен байланышкан ар кандай кошумча маалыматты мамлекеттик органдардан жана маалымат берүүчү жактардан сурап-билүүгө жана алууга укуктуу. Мамлекеттик органдар жана маалымат берүүчү жактар талап кылынган маалыматты көрсөтүлгөн мөөнөттө жана белгиленген формада ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берүүгө милдеттүү.

3. Эгер ал операцияларга (бүтүмдөргө) катышкан, жеке же юридикалык жактардын бирөөсү, террористтик же экстремисттик иштерге (терроризмди же экстремизмди каржылоого) катышкандыгы тууралу маалымат бар болуп саналган учурда; эгерде ушул Мыйзамдын 3-статьясынын 5-пунктуна ылайык ал алган маалыматтар алдын ала жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча негиздүү деп таанылса, ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган акча каражаттары же мүлктөр менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жүргүзүүнү беш күнгө чейинки мөөнөткө токтотуп кармап турат.

Террористтик же экстремисттик ишке (терроризмди же экстремизмди каржылоого) катышкандыгы тууралу анык маалыматтар бар болгон жеке жана юридикалык жактардын акча каражаттарын же мүлк менен болгон операцияларын (бүтүмдөрүн) токтотуп кармап туруу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жарандык-укуктук жана башка жоопкерчилигинин келип чыгуусуна негиз болуп саналбайт.

4. Ушул Мыйзамга ылайык маалымат берген адамдардан маалыматка колу жеткен же колу жетип келген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчилери жана кызматкерлери, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана башка мамлекеттик органдардын кызматкерлери, анын ичинде мурда иштеп кеткендери да, коммерциялык жана башка сырларды мыйзамсыз ачыкка чыгаргандыгы, пайдалангандыгы, кызмат абалын кыянат пайдалангандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кылмыш-жазык жана башка жоопкерчиликтерди тартышат.

(КР 2009-жылдын 2-июнундагы N 179 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

6-статья. Операциялар (бүтүмдөр) милдеттүү көзөмөлгө алынуучу критерийлердин тизмеси

1. Эгер акча каражаттары же мүлктөр менен жүзөгө ашырылып жаткан бүтүмдүн (операциянын), суммасы 1000000 сомго барабар же андан жогору болсо (четөлкө валютасына эквиваленттүү), анын үстүнө ошол операция (бүтүм) өзүнүн мүнөзү боюнча ушул статьянын 2-пунктунда каралган операциялардын (бүтүмдөрдүн) бирине кирсе милдеттүү көзөмөлгө алынууга жатат.

2. Акча каражаттары жана мүлктөр менен милдеттүү көзөмөлгө алынууга жаткан операцияларга (бүтүмдөргө) төмөнкүлөр кирет:

1) банктык эсептерди (аманаттарды) ачууга жана жүргүзүүгө укуктуу банктар жана башка финансы-кредиттик мекемелер тарабынан жүзөгө ашырылган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен макулдашылып ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталган операциялардын (бүтүмдөрдүн) тизмесинен тышкары баардык ички жана тышкы операциялар (бүтүмдөр);

2) эгер тараптардын бир эле жагы финансылык операцияларды жүргүзүүдө маалыматтарды берүү же ачыкка чыгаруу каралбаган мамлекетте катталган, жашап турган же орун алган жеке адам же юридикалык жак болгон, же болбосо тараптардын бири көрсөтүлгөн мамлекетте (көрсөтүлгөн аймакта) катталган банкта ачылган эсептин ээси болуп саналган учурдагы операциялар (бүтүмдөр).

Мындай мамлекеттердин (аймактардын) тизмеси кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү менен иштеп жатышкан эл аралык уюмдар бекиткен тизменин негизинде Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат жана жарыяланууга жатат;

3) ушул Мыйзамда белгиленген чектен ашкан башка операциялар (бүтүмдөр):

- накталай четөлкө валюталарын сатып алуу


21-03-2016, 14:41 | Категория - Укуктук база |

Окшош макалалар:

To Top